2012
2011
2010
2009
2008
2007
archivesЖелезопътният транспорт на Украйна

Железопътният транспорт на Украйна

Василий МЕЛНИЧУК*

Генерален директор на Украинските железници

 

Железниците играят водеща роля в транспортната система на Украйна. Делът им в товарните превози достига около 90%, а в превозите на пътници – почти 50%. Превозите на пътници и товари, както и цялостната производствено-стопанска дейност в сферата на жп транспорта, се ръководи от Държавната администрация на жп транспорта на Украйна (Укрзализныця – УЗ). Тя включва:

-      шест главни жп линии: Донецката, Лвовската, Одеската, Южната, Югозападната и Приднепровската;

-      три държавни центъра: за транспортно обслужване “Лиски”, за специализиран подвижен състав “Укрспецвагон” и за хладилни превози “Укррефтранс”;

-      три вагоноремонтни завода;

-      четири завода за ремонт на локомотиви;

-      пет проектантско-изследователски института;

-      103 медицински учреждения;

-      шест проектанско-конструкторски технологични бюра и т.н.

Железниците разполагат с 65 локомотивни депа, 48 вагонни депа, над 1600 гари, 129 пътнически гари и редица други структурни поделения. Общата експлотационна дължина на главните жп линии е 21,8 хил. км, от които 9,7 хил. км (44,5%) са електрифицирани.

Украинските железници непосредствено граничат и взаимодействат с железниците на Русия, Беларус, Молдова, Полша, Румъния, Словакия и Унгария и разполагат с над 40 международни жп прехода, а освен това обслужват морските пристанища в Черноморско-Азовския басейн.

През територията на Украйна преминават три паневропейски коридора (3-ти, 5-ти и 9-ти), както и четири коридора на ОСЖД (3-ти, 5-ти, 8-ми и 9-ти). През украинските пристанища Измаил и Рени се осъществява взаимодействие с Паневропейски коридор № 7 (река Дунав). Активно се развиват превозите по Международния транспортен коридор ТРАСЕКА, осигуряващ връзката Европа - Кавказ - Азия, както и по коридора Черно море - Балтийско море.

Общата дължина на мрежата на международните транспортни жп коридори на територията на Украйна достига 3,2 хил. км, като по тях се превозват над 60% от всички транзитни товари.

Благодарение на целенасочената дейност на украинските железничари за усъвършенстване технологията на превозния процес, през 2007 УЗ успя да постигне ръст в обема на превозите с 9,4% и ускоряване на вагонооборота с 0,48 денонощия (8,2%). През 2007 товарооборотът достигна 262,5 млрд. т/км, а пътникооборотът – 53,1 млрд. пътник/км. Общо през миналата година с влак са превозени 514,2 млн. т товари и 521,3 млн. пътници.

През 2007 приходите от превози на украинските железници достигнаха 23 741,6 млн. гривни, което е с 3633,2 млн. гривни (или с 18,1%) повече, отколкото през 2006 (една гривна се равнява на 0,14 евро – б.р.). Приходите от товарните превози са 20 544,6 млн. гривни, което се равнява на 86,5% от всички приходи, а от пътническите – 3196,4 млн. гривни, или 13,5%. Имайки предвид, че експлоатационните разходи са 22 605,6 млн. гривни, чистата печалба на железниците от превози е 1135,4 млн. гривни.

През миналата 2007 бяха модернизирани 1455,8 км жп линии, което е със 123% повече, отколкото през 2006.

Освен това УЗ постоянно работят за повишаване безопасността на движение на влаковете. В резултат от това, през 2007 броят на транспортните произшествия спадна с девет случая, а този на сериозните инциденти – с 13 случая, т.е. с 33%.

Информатизацията в жп сектора

УЗ полагат сериозни усилия за внедряването на новите технологии в сектора. Украинските специалисти разработиха базов комплекс на автоматизирана система за управление на товарните превози. Поетапното внедряване на системата позволи:

-      интегрирането в единна автоматизирана система на всички действащи автоматизирани системи за управление на товарните превози: Автоматизираната система за оперативно управление, Автоматизираната система за управление на средствата за връзка, Автоматизираната система за комплексна обработка на превозните документи, Граничната система, вагонния и контейнерния модел и др.;

-      осигуряване на оперативната обработка на електронните превозни документи, изготвяни на гарите, с въвеждането на автоматизирано работно място на товарния касиер, както и установяване на оперативен контрол върху състоянието на разчетите с клиентите;

-      осигуряване на въвеждането и отчитането от диспечерите на окрупнени графици на движението и оперативен анализ на влаковата работа в оперативно-разпределителните отдели на движенските служби и дирекциите на жп превозите.

Беше създаден оперативен вагонен, влаков и товарен модел, на ниво УЗ, за точно отчитане и анализ на използването на вагонните паркове (инвентарния парк на УЗ, вагоните – собственост на отделни предприятия, жп превозвачи, или на други държави), позволяваща оперативен избор на оптималните решения на възникналите по време на експлоатацията проблеми.

От 2006, по цялата жп мрежа на Украйна, беше въведена в експлоатация Единна автоматизирана система за управление на пътническите жп превози. Тя включва:

-      билетно-касовите операции за оформяне на пътните документи както за вътрешните превози, така и за тези до балтийските държави или страните от ОНД;

-      информационното обслужване на пътниците;

-      финансовата отчетност на железниците;

-      въвеждане на информация за издадените билети;

-      обмен на първична информация с Автоматизираната система за управление “Експрес 3” и изготвяне на междусистемна справка за използваните места;

-      връщане на пътните документи, оформени в друга система;

-      програмно-методически комплекс за финансов анализ и контрол.

Във всички базови предприятия на пътническите железопътни превози в Украйна беше въведен в експлоатация пусковият комплекс на Автоматизираната система за управление на експлоатацията и ремонта на пътническите вагони и облужването на пътниците във влаковете (АСУ ЕРПВ). Системата включва над 30 комплекса от задачи, обединени в следните подсистеми:

-      АСУ ПВ – управление на вагонния парк за формиране на пътническите влакове;

-      АСУ ПТО – управление на техническото обслужване и подготовка на пътническите вагони за експлоатация;

-      АСУ РЕМОНТ – управление на плановите ремонти на вагоните;

-      АСУ СЕРВИЗ – управление на сервизното обслужване на пътниците във влаковете и на съответния обслужващ персонал;

-      АСУ РЕСУРС – контрол и планиране на ресурсите, необходими за ремонта и експлоатацията на пътническите вагони.

Системата е предназначена за управление на пътническите жп превози на линейно ниво, на ниво главни жп линии, както и на ниво УЗ.

Информатизацията на превозния процес цели да реши следните основни задачи:

     ръководството на всички поделения на управленския апарат да разполага с пълна и достоверна информация за анализ, планиране и контрол върху работата на въпросните поделения и приемане на управленски решения въз основа на данните от автоматизираните системи;

     създаване и внедряване на нови технологии, основаващи се на използването на автоматизирани системи;

     автоматизиране на бизнес процесите на базата на единната автоматизирана система на УЗ и преминаване към електронен документооборот;

     преминаване към системи за оптимизиране на превозния процес и повишаване ефективноста на работа на ползвателите на автоматизираните системи на всички нива.

Осъществяването на информатизацията създаде необходимите предпоставки за внедряване на електронния документооборот в системата на украинските железници както във вътрешните, така и в международните превози. За укрепване на сътрудничеството в тази посока, беше организиран информационен обмен на електронни превозни документи между УЗ и руските железници (ОАО РЖД). Аналогичен пробен обмен се осъществява и с беларуските железници (БЧ). Беше подписано споразумение с PKP Cargo за информационен обмен при международните товарни жп превози, както и тристранен договор между Украйна, Русия и Казахстан.

Сред важните резултати от внедряването на информатизацията, осъществяваща се чрез автоматизиране на работните места, на основата на въвеждането на нови информационни технологии, е повишаването на реалната производителност на труда чрез оптимизиране числеността на персонала. За целта на гарите бяха създадени редица автоматизирани работни места и се подготвя въвеждането на още. При разработката на тези работни места се планира използването на комплексни системи, например за видеонаблюдение и претегляне на вагоните.

В момента, в украинските железници се внедрява Web-офис на товарните превози, което позволява на клиентите на УЗ да бъдат предоставени редица нови услуги за организиране на превозите с помощта на интернет технологиите, като например:

-      оформяне на заявки за сключване на договори за организиране превоза на товари;

-      оформяне и съгласуване на заявките по основните и допълнителните планове;

-      предварителен разчет на плащанията;

-      оформяне на превозните документи;

-      информация за дислокацията и състоянието на товарните вагони и контейнери;

-      информация на клиентите за всички осъществени финансово-кредитни операции.

В перспектива, информатизацията предвижда изграждането на нова система за управление, целяща предоставяне на пълен комплекс от услуги на клиентите. Преминаването към подобен клас системи изисква обаче достатъчно високо ниво на автоматизация на процесите на подготовка, подаване и обработка на информацията, в рамките на превозния процес, за попълване на необходимата информационна база.

В крайна сметка, осъществяването на информатизацията в железниците цели създаването на възможност за използване на икономическите критерии за рационално управление на превозните процеси.

Превозите с унифицирана товарителница CIM/SMGS

УЗ активно участва в съвместния проект на CIT/OSGD по разработката и внедряването на унифицираната товарителница CIM/SMGS. Още преди официалното въвеждане в действие (на 1 септември 2006) на товарителницата ЦИМ/СМГС, по инициатива на украинските, полските (PKP) и германските (DB AG) железници, беше осъществен пробен превоз на тръби и прокат от черни метали, с оформяне на унифицирана товарителница, от Украйна за Германия, по Международния транспортен коридор № 3.

От януари 2007, след необходимото съгласуване с PKP и DB, всяка седмица се осъществяват превози с контейнерни влакове и с товарителници CIM/SMGS, от Германия за Украйна (автомобилния завод в Запорожие). До момента, с подобни товарителници са преминали над 60 контейнерни влака. От март 2007, по споразумение с Чехия и Словакия, с товарителници CIM/SMGS, редовно се превозва дървен материал от Чехия за Украйна.

През ноември 2007, беше осъществен пробен превоз на желязна руда от Украйна за Чехия, оформен с товарителница CIM/SMGS, а от април 2008 подобни превози вече се осъществяват постоянно. От ноември 2007 с такава товарителница се осъществяват и транзитни превози от Чехия за Русия, през украинска територия. От март 2008 пък започна работата за въвеждане на товарителница CIM/SMGS и за превозите от Италия и Словения за Русия и Украйна, по Международен транспортен коридор № 5.

Интермодалните превози

За интермодалните превози по украинската жп мрежа са характерни европейското равнище в обслужването на клиентите, сигурността и универсалността. При този вид превози, привлекателна за клиентите е възможността за едновременен превоз в един и същи влак на универсални и специализирани контейнери, както и на автовлакове.

През територията на Украйна по маршрутите на международните транспортни коридори се движат следните контейнерни влакове и комбинирани влакове:

-      “Викинг”: Иличовск/Одеса - Драугисте;

-      “Чардаш”: Будапеща - Москва;

-      “Ярослав”: Киев - Славкув;

-      “Одеса”: Одеса - Москва;

-      Запорожие - Варшава - Запарожие;

-      Иличовск - Варшава - Иличовск;

-      Дорнещи (Румъния) - Вадул-Сирет - Зерново - Москва.

С цел увеличаване обемите на товарните превози с влака “Викинг”, съвместно с железниците на страните, през които минава маршрутът му, се работи за удължаването на този маршрут до пристанищата на Латвия и Естония, както и до Грузия и Азербайджан, като се използва фериботната връзка Иличовск - Поти/Батуми.

Осъществява се и международен проект за транзит на комплекти от машини с контейнерен влак, по маршрута Чехия/Словакия - Чоп (Украйна) - Калуга (Русия).

Предвид интересите на украинските потребители, освен международните влакове, бяха пуснати и влакове за ускорена доставка на товари в голямотонажни контейнери от пристанищата в Одески регион за различни райони на Украйна. Днес контейнерни влакове обслужват маршрутите: Одеса/Иличовск - Киев (“Крешчатик”), Одеса/Иличовск - Днепропетровск (“Днепровец”), Одеса/Иличовск - Хмелницки (“Подолие”). Те се формират и отправят по предназначение в текущ режим, в зависимост от пристигането на контейнерите в пристанищата, което позволява да се избегне продължителният им престой в очакване на фиксирания ден за тръгване на влака.

Потенциалът на украинската жп мрежа и пристанищата на страната позволява нарастване на обемите и формиране на контейнерни влакове по нови направления. В частност, такива влакове се планират за Харков, Донецк и Луганск.

Отчитайки интересите и нарастващото търсене от страна на потребителите, УЗ купуват нови типове контейнери и товарни платформи. Така, конструктцията на платформите, модел 13-4095, които са украинско производство, позволява използването им за превоз на контейнери и автовлакове и дава възможност (след смяна на талигите) те да се движат и по жп мрежата на държавите от ЕС. Това беше демонстрирано на практика от експерименталния контейнерен влак Киев - Будапеща.

Имайки предвид потенциалния поток на контейнерни товари от Китай и държавите от Азиатско-Тихоокеанския регион към ЕС, важно значение придобива организирането на контейнерния влак “Новият път на коприната”, чиято редовна експлоатация по жп линиите на Китай, Казахстан, Русия, Украйна и страните от ЕС ще позволи да се създаде реална конкуренция на традиционните превози по море. Времето за доставка на товари от Китай в европейските страни с контейнерния маршрутен влак е около 14 денонощия.

По украинската жп мрежа, оператор на комбинираните контейнерни влакове е държавното предприятие “Украински държавен център за транспортни услуги “Лиски”, което е част от УЗ. В рамките на програмата за създаване на национален оператор за комбинирани превози, в неговия състав бяха включени и жп терминалите край големите украински индустриални центрове: Одеса, Луганск, Донецк, Днепропетровск и Харков, както и граничният пункт за претоварване от нормално (1435 мм) на широко (1520 мм) междурелсие в Чоп. На тази основа се планира създаването на логистични центрове за комбиниран – жп и автомобилен, транспорт.

Европейското първенство през 2012

Сред основните проблеми, пред които са изправени УЗ в момента, е подготовката на националната жп инфраструктура за провеждането, през 2012, на финалите на Европейското първенство по футбол в Украйна и Полша.

Изпълнявайки поставените в тази връзка от правителството задачи, през 2007 УЗ разработи проектна Програма за подготовката на железопътния транспорт за организиране на пътнически превози по време на финалите на “Евро-2012”. Тя беше утвърдена от Министерския съвет, през февруари 2008, и включва:

-      въвеждане на скоростни пътнически превози по определени участъци (с обща дължина 1489 км) от украинската жп мрежа;

-      закупуване на скоростни влакове с наклонени кошове;

-      изграждане на технически център, реконструкция и модернизация на съществуващите депа и пунктове за техническо обслужване на пътническите вагони;

-      комплексна модернизация на железопътното направление Полтава - Бурти - Користовка за разделяне движението на товарните и пътническите влакове;

-      изграждане на крайградски гари в околностите на Лвов, Днепропетровск и Донецк;

-      завършване строителството на киевската жп гара Дарница и редица други обекти.

Основен компонент на Програмата е реализацията на проектите за въвеждане на скоростни пътнически превози по направленията Киев - Донецк, Киев - Днепропетровск и Киев - Лвов, както и по направленията от Киев към Харков и Одеса. Според прогнозите, необходимите средства за осъществяване на “Държавната целева програма за подготовката и провеждането в Украйна на финалите на Европейския футболен шампионат през 2012”, за периода 2008-2012, са над 2,5 млрд. евро.

Усъвършенстване на тарифната политика

С цел съобразяване на тарифите с изискванията на Световната търговска организация и по-нататъшната им индексация, през януари 2008 украинското Министерство на транспорта и съобщенията издаде заповед “За индексацията на тарифите за товарни превози на украинските железници”. В момента, по нареждане на правителството, се разработва проект за нов Тарифен сборник за жп превозите в Украйна, както и нормативните актове за официалното му утвърждаване. Целта е осигуряване на необходимия баланс между интересите на собствениците на товари и железниците, развитието на жп сектора и конкуренцията на пазара на товарните жп превози, както и хармонизацията с изискванията на действащото законодателство в сферата на ценообразуването за услугите, извършвани от естествени монополисти, и пакета от директиви на ЕС в областта на жп транспорта.

Паралелно с влизането в сила на новия Тарифен сборник (от 1 януари 2009), се планира приемането на механизъм за установяване и промяна на тарифите за товарните жп превози в Украйна (налагащ ясни правила за индексация на тарифите и гарантиращ прогнозируемостта на техните равнища), който предполага ежегодна индексация на тарифите преди началото на бюджетната година (т.е. още при формирането на държавния бюджет), въз основа на прогнозните показатели за социално-икономическото развитие на държавата през следващата година, с възможност за корекции, ако ръстът на тарифите не съответства на ценовия индекс на индустриалните производители.

Проектът за новия Тарифен сборник предвижда разделяне на тарифите на инфраструктурна, ломотивна и вагонна съставляваща. Освен това, при заключителните работи по изготвянето на сборника, максимално ще се отчитат предложенията за оптимизиране на тарифите за контейнерните превози.

Приоритетни задачи пред украинските железници

Приоритетни задачи пред УЗ са мероприятията по подготовката на подвижния състав и обектите на транспорта, съобщенията и информатизацията за финалите на Европейското първенство по футбол през 2012, чрез въвеждането на скоростни пътнически влакове, които да поемат връзките с градовете домакини.

Основно направление в инвестиционната дейност си остава обновяването на подвижния жп състав (закупуване на нов и модернизирането на съществуващия парк от локомотиви и вагони), за което ще бъдат отпуснати 6,2 млрд. гривни, т.е. 62,1% от всички капитални инвестиции.

През 2008 за реконструкцията и строителството на жп обекти ще бъдат инвестирани 1,6 млрд. гривни. Става дума, в частност, за електрификацията на жп участъците Гребенка - Полтава, Люботин - Полтава, Кременчуг - Бурти, Бурти - Користовка, Дебалцево - Луганск, изграждането на стационарна тягова ел. подстанция в Новгород Волински, реконструкция на енергийната система в участъка Мироновка - Фастов - Казатин, изграждането на втора жп линия в участъка Бурти - Користовка, реконструкцията на жп моста на 144 км от участъка Иваново Франковск - Хриплин и изграждането на гаровия комплекс Дарница в Киев.

Освен това ще продължат работите по изграждането на железопътен и автомобилен преход през река Днепър в Киев, оценявано на 122,6 млн. гривни.

До края на 2008 УЗ разчита за закупи (със собствени средства и заеми) следния подвижен жп състав:

-      52 броя тягов подвижен състав на стойност 1717,3 млн. гривни;

-      200 пътнически вагона на стойност 1007,6 млн. гривни;

-      4000 товарни вагона, произведени в заводите, подчинени на УЗ, на обща стойност 1202,9 млн. гривни;

-      14 електромотрисни и дизелмотрисни влака;

-      96 броя различна пътна техника.

За повишаване ефективността на използване на украинския транзитен потенциал, чрез модернизацията и по-нататъшното развитие на националната транспортна мрежа и интегрирането й в общоевропейската инфраструктура, УЗ възнамерява да:

-      модернизира жп инфраструктурата по направленията на международните транспортни коридори (обемът на инвестициите, със средства на железниците, се оценява на 42,4 млн. гривни);

-      осъществи ремонтни работи на жп линиите по основните международни транспортни коридори (обемът на инвестициите, със собствени средства, се оценява на 555,9 млн. гривни);

-      осъществи техническо усъвършенстване на жп прелезите със собствени средства (2,2 млн. гривни);

-      осъществи проектирането на нов двоен жп тунел в участъка Лвов - Чоп (по Международен транспортен коридор № 5), в рамките на съвместния (с ЕБРР) Проект за въвеждане на скоростни пътнически влакове по жп мрежата на Украйна. Необходимите за целта средства (1,5 млн. гривни) се отпускат като кредит от ЕБРР.

УЗ полага много сериозни усилия за подобряване качеството на обслужване на клиентите, разширяване, модернизация и повишаване ефективността на използване на инфраструктурата, подвижния състав и всички останали елементи на жп сектора. В тясно сътрудничество с други железници, както и с международните железопътни организации, предстои да бъдат изпълнени още много задачи. В тази връзка се надяваме, че решенията и препоръките на ХХХVІ сесия на Съвещанието на министрите от ОСЖД в Киев, ще съдействат за решаването на редица задачи, пред които са изправени УЗ и всички останали железници членки на тази организация.